Vår miljöpolicy är grundläggande för vårt arbete och vår verksamhet. Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att hantera miljöfrågor som en integrerad del i vår verksamhet.

Vårt arbete med att skydda miljön, hälsan och säkerheten hos våra medarbetare, kunder och grannar från oacceptabla risker prioriteras alltid. Våra arbeten ska påverka miljön så litet som möjligt, föroreningar ska förebyggas och gällande lagstiftning ska självklart följas. Vi ska, när det är möjligt, återanvända och återvinna byggmaterial vid om- och nybyggnation.

Vi tillämpar ISO14001 och allt överblivet eller utrangerat material källsorteras och hanteras på ett miljöriktigt sätt. Vi ställer krav på våra underleverantörer och under entreprenörer att följa samma strikta miljökrav. Sofia Rör AB strävar efter ständig förbättring av företagets arbete inom miljö, hälsa och säkerhet.